Loading color scheme

Leendő első osztályos tanulók névsora

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntjük iskolánk leendő első osztályos tanulóit közösségünkben.

A 2024/2025-ös tanév első osztályainak névsorát ITT tekinthetik meg.

Kovács Kristóf Áron

intézményvezető

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A 2024/2025-ÖS TANÉV ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA BEIRATKOZÓ GYERMEKEK SZÜLEI SZÁMÁRA

VÁLTOZÁS  - tájékoztató olvasható ide kattintva az idegennyelv oktatásáról iskolánkban 

TÁJÉKOZTATÓ a leendő elsőosztályos gyerekek szülei számára 2024. február 21-én 17 órakor  A tájékoztatón megismerhetik a beiratkozás menetét, a felvételi kérelmek elbírálásásának szempontjait, a felvett tanulók osztályba sorolásának eljárásrendjét és a leendő osztályfőnököket.

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. BM rendelet alapján a beiratkozás időpontja:
·       2024. április 18., csütörtök 08:00 - 18:00-ig
·       2024. április 19., péntek 08:00 - 18:00-ig

A fenti időpontokban a személyes megjelenés kötelező, de az előzetes online jelentkezés lerövidíti a személyes ügyintézést. A személyes beiratkozáskor az igazolványok alapján ellenőrizzük a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat.

A személyes ügyintézést leegyszerűsítő és meggyorsító előzetes online jelentkezés szülői felülete a KRÉTA – BÁI (Beiratkozás Általános Iskolába) Ezen a felületen a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége lesz, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az általános iskolába: KRÉTA e-Ügyintézés

Az elektronikus ügyintézésről szóló útmutatót ide kattintva tekintheti meg.

A Patakpart Általános Iskola elsősorban az alábbi linken elérhető kötelező felvételi körzetben életvitelszerűen élő gyermekek felvételét biztosítja a szabad férőhelyek erejéig.

A Patakpart Általános Iskola felvételi körzete (kir.hu)

Hirdetmény a leendő első osztályos tanulók beiratkozásáról

 

A beiratkozás során az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

·        a gyermek személyi azonosságát igazoló hatósági igazolvány

·        a gyermek nevére kiállított TAJ-kártya

·        a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

·        nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról (20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (7-8) szabályozása alapján) - LETÖLTHETŐ

·        nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan - LETÖLTHETŐ

·        nyilatkozat a hit- és erkölcstan vagy etika oktatáson való részvételről (kötelezően választandó) - LETÖLTHETŐ

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e. Utóbbi esetben az igazolványon szereplő lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes védőnőtől kell igazolást leadni arról, hogy a gyermek életvitelszerűen az adott címen él.

 

Iskolánk a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai és a Budakalászon hitéleti tevékenységet ellátó bevett egyházak képviselőivel történt egyeztetés alapján az alábbi tájékoztatók közzétételével biztosítja a szülők tájékoztatását. 

A Magyar Katolikus Egyház tájékoztatója a római katolikus hitoktatásról

A Görögkatolikus Metropólia tájékoztatója a görögkatolikus hitoktatásról

A Magyarországi Református Egyház tájékoztatója a református hitoktatásról

A Magyarországi Evangélikus Egyház tájékoztatója az evangélikus hitoktatásról

A Tan Kapuja Buddhista Egyház erkölcstan oktatásának tájékoztatója

Az iskolánkba újonnan beiratkozó gyermekek esetében a szülő nyilatkozatot tesz, hogy a vallási és világnézeti tekintetben semleges etikaoktatást, vagy a valamely egyház által biztosított hit- és erkölcstan-oktatást választja gyermeke számára. A választás mindig tanévre szól. A szülő választását a következő tanévre vonatkozólag minden év május 20-ig tett írásbeli nyilatkozatával módosíthatja.

TÁJÉKOZTATÓ AZ IDEGENNYELV-OKTATÁSRÓL

Iskolánkban a Nemzeti Alaptanterv és a Pedagógiai program szerint a 2024/2025-ös tanévtől az alábbiak szerint zajlik az idegennyelv-oktatás:

Az első évfolyamon legfontosabb pedagógiai cél az iskolai szokásrend kialakítása, a beilleszkedés az új közösségbe, továbbá az anyanyelvi és matematikai-logikai alapkészségek fejlesztése a tanulók túlterhelése nélkül. Az első évfolyamon ezért nincs idegennyelv-oktatás.

A második évfolyamon a tanulók - szüleik kérelme alapján - a kötelező tanítási órák után angol nyelvi szakkörre járhatnak, melyet az iskola nyelvtanítói tartanak.

A harmadik évfolyamon az iskola Pedagógiai programja szerint az iskola döntése alapján szabadon felhasználható órakeret terhére heti két órában kötelező tantárgyként tanulják az angol nyelvet.

A negyedik évfolyamtól a Nemzeti Alaptanterv előírása szerint heti két órában folytatódik az angol nyelvoktatás. A felső tagozaton a szabadon felhasználható órakeretből kiegészítve, diákjaink az előírtnál magasabb óraszámban tanulják az angol nyelvet. 

 
Évfolyam Angol nyelv heti óraszáma Megjegyzés
1. 0  
2. 2 szakkör, tanítási órák után
3. 2 kötelező óratervi óra
4. 2 kötelező óratervi óra
5. 4 kötelező óratervi óra
6. 4 kötelező óratervi óra
7. 3,5 kötelező óratervi óra
8. 4 kötelező óratervi óra